Športový denný tábor

  1. Prihláška na denný tábor

7:30 – 8:30 Príchod – individuálne činnosti
8:30 – 9:30 Hry – škôlky a abecedy
9:30 – 9:45 Desiata
9:45 – 11:15 Basketbalový tréning
11:30 – 12:30 Obed
12:30 – 13:30 Relax, kvízy, kreslenie, rozprávanie
13:30 – 15:00 Atletika, koordinácia, rýchlosť výbušnosť
15:15 – 15:30 Olovrant
15:30 – 17:00 Tímové súťaže , Odchod